Späť

Obchodné podmienky

O nás

ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE AA TRAVEL, v.1-13

 

 1. I.            Zmluvný vzťah
  1. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou AA Travel spol. s r.o. (ďalej len „CK“) a objednávateľom  vzniká na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, prihlášky písomnej alebo písomnej objednávky a s náležitosťami zmluvy (v ďalšom texte „zmluva“), potvrdenej CK alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, a zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa ( iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti. Objednávateľom je osoba, ktorá s CK uzavrie zmluvu alebo podpíše záväznú prihlášku alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III bod 1 písm. d) previedol.
  2. Súčasťou zmluvy sú všetky písomné doklady, ktoré objednávateľ od CK obdrží, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách.
  3. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením zmluvy  a bezvýhradne s ňou súhlasí.

 

 1. II.           Cena služieb a platobné podmienky
  1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.
  2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb
  3. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutie služieb.
  4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb.
  5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb.
  6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
  7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.
  8. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a)       zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,

b)      zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,

c)       zmene kurzu eura ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

 1. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 8 môže tak CK urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa bodu 7 tohto článku.
 2. V prípade záujmu objednávateľ môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Cena cestovného poistenia je uvedená v cenníku CK, presný obsah krytia a poistné podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ obdrží od CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

 

 1. III.          Práva a povinnosti objednávateľa
  1. K základným právam objednávateľa patrí:

a)       Právo na riadne poskytnutie zájazdu a služieb,

b)      Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela,

c)       Právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku V. týchto podmienok.

d)      Právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí článok II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. CK si účtuje za každú zmenu objednávateľa paušálny poplatok 10 €   na osobu.

e)       Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa článku VI, týchto podmienok.

f)       Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení CK alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

 1. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

a)       Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

b)      Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade neručí CK za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Cudzí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí, ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c)       Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od CK, v opačnom prípade môže CK odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom CK vznikla.

d)      V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.

e)       Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie apod. ...)

f)       Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

g)       Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

h)      Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

 

 1. IV.          Zmena dohodnutých služieb
  1. Pred začiatkom čerpania služieb:

a)       V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, je CK povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b)      Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany CK, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%,  má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo na prevod tejto čiastky na úhradu iných služieb, ktoré si u CK objednal, a to bez stornopoplatkov.

c)       CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 15 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

d)      Pri dodatočnom doobjednaní služieb objednávateľom si CK účtuje paušálny poplatok 5 €  na osobu a službu.

 1. Počas čerpania služieb:

a)       CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutie štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná:

   • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni ( napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie, ...) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
   • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
   • poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

b)      CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, meškanie dopravného prostriedku spôsobené technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobne.

c)       Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

 

 1. V.           Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky
  1. 1.      Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK alebo osobne CK. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK nasledovné stornopoplatky(uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a)       Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 20 €  pri zahraničných zájazdoch/10 €  pri domácich pobytoch, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 180 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

b)      Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 180- 90 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

c)       Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 90-60 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

d)      Skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 60-30 dní pred termínom začatia čerpania služieb.

e)      Vo výške 100% celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 30 a menej dní pred termínom čerpania služieb.

 1. V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za 1-lôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte stornopoplatkov sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CK riadne oznámené.
 2. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
 3. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia stopodmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.
 4. VI.          Reklamačné konanie a zodpovednosť
  1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľ služieb alebo zástupcom CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. V prípade nedodržanie tohto postupu právo na reklamáciu, uplatnené oneskorene alebo až po ukončení zájazdu alebo čerpania reklamovaných služieb, zaniká.
  2. Ak nezabezpečí CK riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, v CK, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
  3. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
  4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
  5. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK sú vylúčené.

 

 1. VII.         Poistenie
  1. CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho sa bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:
  • Neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb.
  • Nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec.
  • Nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

 

 1. VIII.        Záverečné ustanovenia
  1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
  2. Všetky údaje a skutočností obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Fotografie v katalógu sú ilustračného charakteru. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK  vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
  3. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK ňou určeným osobám súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve CK ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.
  4. 4.       Tieto zmluvné podmienky CK vstupujú do platnosti 01.01.2012. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

 

Newsletter

Zadajte svoju e-mailovú adresu a dozviete sa viac o našich akciách a novinkách